پیغام ارسال کنید

اطلاعات ما

میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز رشد فناوری شماره 1، نزدیک دانشکده مهندسی، واحد 116

تلفن 051-38837395

موبایل 09331083071